Po co nam Unia Europejska?

1. Zjednoczona Europa stanowi większą siłę geopolityczną.

Projekt europejski w wielobiegunowym światowym układzie sił jest przedsięwzięciem kluczowym dla przetrwania europejskiej kultury, szeroko rozumianej europejskiej tożsamości i europejskich wartości – również narzędziem zabezpieczenia interesów gospodarczych Europy.  Kraje Europy pojedynczo są za słabe, żeby móc konkurować z Rosjanami, Chińczykami czy Amerykanami.

Tomasz Andrzejewski

2. Unia Europejska jest zwieńczeniem europejskiej myśli filozoficznej.

Nasz kontynent jest miejscem narodzin i kultywacji tradycji politycznych i społecznych, takich jak chrześcijaństwo, demokratyzm, republikanizm i socjalizm oraz liberalizm. Unia Europejska jako jeden wspólny byt polityczny jest w stanie globalnie promować te wartości, stanowiąc przeciwwagę dla idei nam często obcych i niekorzystnych z perspektywy promowanych przez Stany Zjednoczone, Chiny czy Rosję.

Wojciech Łobodziński  

3. Otwarte granice są obecnie najważniejszym argumentem przemawiającym za obecnością w Unii Europejskiej.

Wolny handel między państwami członkowskimi, a także przepływ kapitału ludzkiego jest nie tylko siłą napędową dla rozwoju wspólnoty, ale również stanowi fundament trwałości. Wspomniane wyżej kwestie są kluczowe zarówno dla państw założycielskich, jak i nowych oraz przyszłych członków. Otwarte granice to również dostęp do europejskiego rynku pracy, który uczniowie oraz studenci mogą poznawać już na etapie edukacji poprzez uczestnictwo m.in. w programach takich, jak Erasmus czy Europejski Korpus Solidarności.

Mateusz Domalążek

4. Po co nam Unia Europejska?

Po to, żebyśmy się nie musieli nawzajem zabijać – z głodu, z biedy, z desperacji, z ksenofobii, z zawiści. Bez pokoju znów zapełni się Tränenpalast, odbuduje Mur Berliński, Checkpoint Charlie odzyska dawną funkcję, na granicach między państwami strefy Schengen nie będzie ładnych tabliczek z unijnymi gwiazdkami, ale druty kolczaste. By z krajów UE  zamiast turystów nie przyjechali uchodźcy, by zamiast pracowników nie przyjeżdżali robotnicy przymusowi. Z drewna lepiej robić meble niż trumny.

Kathe Jancewicz

5. Unia Europejska to platforma wymiany poglądów, rozwiązywania wspólnie problemów i wypracowywania kompromisów.

Jest swoistym narzędziem współpracy dla państw członkowskich, a dodatkowo urzeczywistnieniem zasady solidarności między narodami Starego Kontynentu. To pole do udzielenia pomocy, dla tych, którzy tej pomocy potrzebują, ale i jednocześnie utemperowania tych, którzy nie przestrzegają wspólnych wartości.

Piotr Markowicz

6. Dzięki Unii Europejskiej jesteśmy jednością w różnorodności.

Mimo, że mamy różne tradycje, symbole, języki, światopoglądy, to wszyscy jesteśmy razem jako jedna wspólna rodzina Europejczyków. To pozwala nam wspólne rozwiązywać waśnie pomiędzy narodami europejskimi, a bez tego jak wiemy z historii, Europa była dręczona wojnami.

Patryk Szklarz

7. Unia Europejska jest przede wszystkim ułatwieniem.

Pod względem podróżowania, pracy, wymiany kulturowej czy nauki – otwiera ona przed nami szereg możliwości, które byłyby niemożliwe do osiągnięcia bez istnienia Wspólnoty i w ramach luźnego sąsiadowania ze sobą państw. Wiem, że bez członkostwa w Unii nie byłabym w stanie realizować swoich planów oraz celów w takim stopniu, w jakim robię to teraz.

Kinga Wysocka

8. Swoboda przemieszczanie się.

Unia Europejska jest dla mnie gwarancją strefy Schengen, która oferuje nam wiele możliwości. Nie mam na myśli, tylko i wyłącznie korzyści ekonomicznych wynikających z wolnego handlu. Według mnie najważniejszymi zaletami jest ułatwiony dostęp do zagranicznej edukacji oraz swobodna podróż pomiędzy krajami członkowskimi, którą szczególnie doceniliśmy w czasie pandemii, gdy swoboda przemieszczenia została w znacznym stopniu ograniczona.

Kamil Dąbrówka

9. Wspieranie pokoju.

Zgodnie z art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, podstawowym celem Unii jest wspieranie pokoju. To właśnie chęć zagwarantowania stanu pokoju na kontynencie europejskim po wyniszczającym doświadczeniu II wojny światowej stanowiła podwaliny integracji. Choć wśród priorytetów współczesnej polityki europejskiej wymienia się takie obszary, jak jednolity rynek, politykę spójności, czy cyfryzację, to nie należy zapominać, że współpraca w tak szerokim zakresie nie byłaby możliwa, gdyby u podstaw tej wspólnoty nie leżało zapewnienie pokoju i przestrzegania fundamentalnych wartości.

Zuzanna Wojtkowska

10. Unia Europejska to dla mnie przestrzeń komfortu.

Zapewnia go możliwość swobodnego korzystania z praw wynikających z obywatelstwa unijnego. Korzyści z niego płynące tj. możliwość przemieszczania się bez ograniczeń, a tym samym możliwość edukacji, przeprowadzki i działalności gospodarczej, a także bezpieczeństwo zdrowotne na terenie całej UE budują poczucie bezpieczeństwa. Wynikające z obywatelstwa prawo do kształtowania procesów politycznych i demokratycznych budują we mnie poczucie sprawczości. Połączenie bezpieczeństwa i sprawczości to dla mnie wspomniany komfort.

Magdalena Maj

11. Bezpieczeństwo, pokój, stabilność.

Unia Europejska jest dla mnie synonimem bezpieczeństwa i stabilizacji w Europie.  Stabilność i pokój w Europie były podwaliną EWWiS, która dała początek UE. W dalszym ciągu bezpieczeństwo jest jednym z najważniejszych aspektów polityki zagranicznej UE. Jest to szczególnie ważny aspekt europejskiej dyplomacji w dobie działań Rosji i Chin. Dzięki wspólnym decyzjom krajów członkowskich Europejczycy mogą czuć się bezpiecznie.

Maria Lipińska

12. 71% badanych obywateli UE stwierdziło, że państwa członkowskie powinny wspólnie działać w obliczu rosnącej siły i wpływów Chin i Rosji.

75% wszystkich respondentów poparło wspólną politykę obrony i bezpieczeństwa, 55% podoba się pomysł utworzenia unijnej armii. Polska graniczy z Rosją i Białorusią, gdyby zrealizowano plan utworzenia europejskiej armii, przełoży się to na zabezpieczenie wschodnich granic Polski.

Dane: Eurobarometr, kwiecień 2017 i marzec 2018 r. 

Eleni Kryńska

13. Unia Europejska jest dla mnie bezpieczeństwem.

Jest „bezpiecznikiem” w każdej sytuacji, w której władza państwowa narusza lub instrumentalnie wykorzystuje wewnętrzne regulacje prawne. Dzięki Unii nie jesteśmy obywatelami jedynie jednego państwa ale obywatelami całej wspólnoty europejskiej – wszystkich 27 państw członkowskich. Na ich obszarze nasze prawa są objęte ochroną i możemy ich skutecznie dochodzić przed wszystkimi sądami krajowymi. 

Michalina Starzyńska

14. Tak jak spójnik ma łączyć dwa zdania, równoważniki lub wyrażenia w jedno zdanie, tak samo polityka spójności łączy realizację potrzeb społeczno-gospodarczych w Polsce.

Nigdy wcześniej nie było takiego napływu inwestycji które przyczyniły się do realizacji tysięcy projektów infrastrukturalnych i społecznych finansowanych z EFRR czy EFS. Zapewniona w ramach polityki spójności pomoc finansowa przyspieszyła skok cywilizacyjny Polski i niezmiennie pomaga niwelować różnice w poziomie życia w porównaniu z obywatelami tzw. „starej Unii”. Drogi, przedszkola, miejsca pracy to zaledwie namiastka widocznych i realnych jej efektów.

Waldemar Banaszek

15. Prawa Człowieka.

Unia Europejska oprócz szeroko rozumianej integracji międzynarodowej opiera się również na promowaniu i zabezpieczaniu praw człowieka. Są one kluczowym elementem relacji i stosunków między państwami członkowskimi. Wspólnota stara się zapewnić ochronę represjonowanym obywatelom, a poprzez to dba również o poszanowanie ich godności, równości i wolności. Uważam ze poprzez członkowsko Polski w Unii Europejskiej nasze prawa na wielu płaszczyznach są chronione.

Oskar Grzanka

16. Źródło możliwości.

Członkostwo w Unii Europejskiej dało mi ogromną, życiową szansę. Dzięki Unii mam Europę na wyciągnięcie ręki. Studiowałam i pracowałam w 4 krajach, poznałam wiele ciekawych osób z całego świata oraz zdobyłam międzynarodowe doświadczenie. Dzięki Unii mogę realizować swoje pasje i pomysły i nie martwić się o fundusze.

Magda Szykor

17. Jednolity rynek.

Do jego podstawowych założeń nalezą 4 zasady wolnego przepływu (osób, towarów, kapitału i usług). Umożliwia on szybszy rozwój przedsiębiorstw, które zyskują możliwości ekspansji na nowe rynki zagraniczne. Koszty eksportu i importu towarów również ulegają zmniejszeniu. Wolny przepływ osób oznacza dostęp do lepszych warunków rozwoju dla Europejczyków. Dla tych, którzy zdecydują jednak, że nie pragną szukać nowego życia za granicą, większa dostępność do atrakcyjnych cenowo towarów czy usług również staje się atrakcyjnym benefitem jednolitego rynku UE.

Maciej Bączek

18. Hasło-klucz: płaszczyzna współpracy i relacji państw członkowskich.

W dyskusji nad dzisiejszym znaczeniem integracji europejskiej wartościowe wydaje mi się być spojrzenie na Unię Europejską jako na płaszczyznę współpracy i wspólnej wymiany doświadczeń wszystkich państw członkowskich, które dążąc do wzmocnienia potencjału całej wspólnoty mogą pełnić w niej role podmiotowe, tj. wpływać na kierunek jej dalszego rozwoju i kształt polityk sektorowych. Przynależność do Unii Europejskiej stanowi o sile i sprawczości poszczególnych krajów członkowskich na arenie międzynarodowej, ponieważ zapewnia im znacznie efektywniejszą ochronę newralgicznych interesów niż miałoby to miejsce jedynie na poziomie polityki narodowej. Kolektywne spojrzenie na wyzwania współczesności pozwala ponadto zauważyć więcej ważnych dziś kwestii społecznych, gospodarczych czy politycznych, które inaczej mogłyby być stale ignorowane albo nawet w ogóle nie zaistnieć w świadomości społecznej.

Elżbieta Jaroś

19. Europa jest symbolem absolutnej solidarności.

Poprzez zjednoczenie podobnie myślących jednostek jesteśmy w stanie osiągnąć szczyty, które w samotności byłyby nieosiągalne. Nawet jeśli mieliśmy różne punkty wyjścia, wszyscy mamy prawo do osiągnięcia dobrobytu w Europie.

Maciej Malinowski

20. Dlaczego Unia Europejska jest dla ciebie ważna? Po co ona w ogóle jest? Czy jest potrzebna?

Unia Europejska to dla mnie przede wszystkim wspólnota, przynależność i tożsamość. Łącząc to w jedno, UE jest wspólnotą, do której przynależę, a która daje mi budulec do tworzenia tożsamości. Patrząc z perspektywy mojego podwórka, cieszę się, że mogę powiedzieć „jestem Europejką”, bo wtedy nie muszę mówić „jestem Polką”. Właśnie dzięki temu, że przynależę do tej wspólnoty. Bycie Polką to dzisiaj powód do wstydu, a bycie Europejką – do dumy.

Agnieszka Porębska

21. Pierwszym skojarzeniem z Unią Europejską jest dla mnie słowo „codzienność”.

Kiedy Czarek obchodził swoje 7 urodziny w wielkopolskiej wsi, Polska wchodziła w swój drugi miesiąc członkostwa w Unii Europejskie. O akcesję do niej starał się od wielu lat każdy polski rząd bez względu na afiliacje partyjne. Nie pamiętam Polski bez Unii Europejskiej i Unii Europejskiej bez Polski. Błękitna flaga ze złotymi gwiazdami towarzyszyła mi na wiejskiej drodze do szkoły, była obecna podczas lokalnych uroczystości, widziałem ją w telewizji, a jednocześnie odczuwałem korzyści płynące z członkostwa we Wspólnocie. Nigdy nie miałem paszportu, bo nie był mi potrzeby, aby spędzić wakacje w kraju o cieplejszym kraju niż Polska, brałem udział w szkoleniach finansowanych z unijnych funduszy czy w końcu słyszałem o wartościach europejskich, na których Unia jest zbudowana i którymi powinniśmy się kierować. Unia jest potrzebna, bo jest codziennością, chociaż dla wielu osób nadal pozostaje ona odległą, mityczną „Brukselą”.

Cezary Paprzycki

22. Unia Europejska pozwala państwom Europy na budowanie mocniejszej pozycji politycznej w dynamicznie zmieniającym się świecie.

Wobec rosnących w siłę potęg jak Chiny, Rosja i USA, państwa europejskie mierzą się z nowymi wyzwaniami. W ramach współpracy w UE państwa europejskie mogą wspólnie wywierać wpływ na światową politykę – byłoby to nieosiągalne, gdyby działały w pojedynkę. Zjednoczona Europa, ze swoją silną gospodarką i wpływami politycznymi, ma szansę pozostania ważnym partnerem dla współczesnych mocarstw.

Anna Rybicka

23. Unia Europejska jako odpowiedź na globalne wyzwania.

Unia Europejska jest potrzebna jako skuteczny podmiot biorący czynny udział w rozwiązywaniu globalnych wyzwań takich jak: migracje, starzenie się społeczeństwa, zmiany klimatyczne oraz kształtowanie wspólnej polityki krajów członkowskich wobec globalnych potęg. Żaden kraj członkowski nie poradzi sobie z wyżej wspomnianymi kwestiami w pojedynkę. Brak wspólnego stanowiska krajów członkowskich chociażby w relacjach z Chinami, Rosją czy Turcją będzie skutkował rozgrywaniem poszczególnych krajów przez autorytarne reżimy.

Mateusz Janota

24. Współpraca. Możliwości. Rozwój.

To ciąg zdarzeń, do którego może doprowadzić nas członkostwo w unii państw. Będą one wymieniać między sobą doświadczenia, prowadzić dialog, współpracować ze sobą. Ta współpraca zapewni nam większe możliwości, a to w efekcie przyczynić się może do rozwoju naszego państwa/regionu/społeczności na różnych płaszczyznach”.

Paulina Tyc

25. Unia Europejska budzi silne emocje gdyż jest esencją mojej tożsamości kulturowej.

Z jej kolektywnej historii ludzkich sukcesów i porażek wyłonił się system wartości i praw, który określa moją emocjonalną relację ze światem. Wspólnota Europejska jest więc emocjonalną przestrzenią w której zawierają się wszystkie traumy jak i wszystkie triumfy tego miejsca na mapie które tworzą Państwa Członkowskie. Po co jest Unia? Po to samo po co jest tożsamość – jest tym co mnie definiuje.

Grzegorz Leńczuk

26. Dla mnie esencją Unii Europejskiej jest współpraca ponadnarodowa oraz ponad podziałami, której zadaniem jest polepszanie życia wszystkich obywateli Unii Europejskiej.

Obecnie pracuję w Europejskiej Agencji ds. Edukacji i Kultury, gdzie moimi współpracowniczkami są Włoszki, Hiszpanki, Francuzki a moim szefem jest Niemiec. Wszyscy działamy wspólnie, pomimo wielu różnic kulturowych aby implementować programy, które dają wiele możliwości rozwoju młodym obywatelom UE.

Kamila Falkowska

27. System wartości, norm i innowacyjnych rozwiązań.

Unia Europejska będąca drugą co do wielkości gospodarką świata, stała się ważnym graczem na arenie międzynarodowej mając tym samym możliwość skutecznego promowania stworzonego przez siebie systemu wartości, norm i innowacyjnych rozwiązań. Celem Unii jest osiąganie konsensusu w tworzeniu i wdrażaniu regulacji dla zapewnienia stabilności i ujednolicenia standardów prawnych. Oparcie polityki unijnej o demokrację i prawa człowieka daje poczucie bezpieczeństwa i sprawiedliwości jej obywatelom oraz przyczynia się do skutecznej walki ze współczesnymi wyzwaniami globalnymi. Współpraca państw członkowskich w obrębie UE pozwala zatem na osiągnięcie ambitniejszych regulacji i ustanowienie odważniejszych kierunków przyszłych działań, co niewątpliwie przekłada się na jakość życia obywateli Unii.

Monika Cymerys

28. Pierwszą myślą, jaka przyszła mi do głowy, kiedy padło pytanie czym jest dla mnie Unia Europejska, było bezpieczeństwo.

Nie musiałam się nawet nad tym zastanawiać – to było bezwarunkowe, oczywiste. Dzięki swojej wielowymiarowości, bezpieczeństwo może być rozumiane bardzo szeroko – jako ekonomiczne, społeczne, polityczne, czy energetyczne. To wartość jednocześnie bardzo pierwotna – w piramidzie potrzeb leżąca niemal u podstaw, a zarazem perspektywiczna, bo możemy dokładać kolejne „bezpieczeństwa”, które budują nasze poczucie zaopiekowania przez instytucję.

Milena Rusin

29. Unia Europejska, dla mnie, studentki pierwszego roku uniwersytetu w Londynie, to przede wszystkim możliwości.

Instytucja ta, umożliwiła mi wyjazd stypendialny do liceum do Wielkiej Brytanii, na studia oraz na wolontariat z ramienia korpusu. To właśnie dzięki otwartym granicom, umysłom i sercom, które otwiera Unia miałam, i cały czas mam, możliwość niesłychanego rozwoju, poznawania innych kultur i doceniania wartości jaką przynosi różnorodność.

Zuzanna Hebdzyńska

30. Unia Europejska to nowy, lepszy rozdział w historii kontynentu, będący wyrazem mądrości kolejnych pokoleń europejczyków.

Po latach wojen i innej maści antagonizmów, Europa traciła na znaczeniu gospodarczo, zbyt wielu europejczyków straciło swoje życie. Wyciągnięto z tego lekcję, która jest aktualna po dziś dzień. Unia Europejska jest nam potrzebna jako narzędzie do hamowania egoizmów poszczególnych krajów członkowskich, regulowania wspólnych zasad współżycia na znacznej części kontynentu, po to, by koszmar znany chociażby z czasów Wojen Światowych, nigdy więcej już się nie powtórzył.

Janusz Hudziec

31. Jednolity rynek.

To o ten aspekt Unii Europejskiej rozbijają się wszystkie oczekiwania handlowe, gospodarcze, ale i kulturowe. Swobody przepływu pomiędzy 27 krajami Wspólnoty to nowe perspektywy poznawania rzeczywistości. Bez jednolitego rynku nie ma solidarnego rozwoju – a bez niego postępu…

32. Unia Europejska jest dla obywateli i obywatelek państw członkowskich parasolem bezpieczeństwa.

Szczególnie ważnym, bo w świecie, w którym do władzy często dochodzą jednostki o autorytarnych zapędach, potrzebna jest organizacja, która monitoruje i (z różnym skutkiem) wyciąga konsekwencje z działań poszczególnych rządów.

Karolina Wójcicka

33. Dlaczego UE jest nam potrzebna? UE jest miejscem możliwości.

To miejsce, w którym każdy może się odnaleźć. To miejsce, które daje nam wiele korzyści. Będąc urodzonym w Polsce, można bez problemu wyjechać na studia do Francji dzięki programowi wymiany Erasmus+, który wspiera młode pokolenie, dając możliwość studiowania za granicą przez jakiś czas. Studiując we Francji nie będzie stanowić żadnego problemu podróżowanie po całej Europie dzięki strefie Schengen, która pozwala nam na podróżowanie bez kontroli granicznych. Lista korzyści jakie daje nam Unia Europejska może być dość długa, tak że nawet końca tej listy nie będzie widać. Ale to, co wszyscy na pewno widzą i rozumieją, to fakt, że potrzebujemy UE, tak jak UE potrzebuje nas.

Anhelina Pryimak

34. Unia Europejska ma zapewnić nam bezpieczeństwo.

Jest to niezbędne, ponieważ dopiero, gdy nie grozi nam egzystencjalne niebezpieczeństwo, możemy realizować w pełni swoje prawa i wolności. Pojedyncze państwo również może zapewnić tę podstawową potrzebę, jednak UE ma znacznie większy potencjał gospodarczy i militarny, dlatego, przynajmniej teoretycznie, może to robić znacznie skuteczniej.

Michał Misztal

35. Europa zjednoczona znaczy więcej na świecie.

Jest to dla mnie jedna z głównych zalet Unii Europejskiej. Pojedyncze państwa członkowskie, poza tymi najbogatszymi, nie są w stanie konkurować z takimi globalnymi gigantami jak Stany Zjednoczone, Chiny czy Rosja. Te same państwa reprezentowane na arenie międzynarodowej przez spójny twór polityczny mają silniejszą pozycję negocjacyjną.

Mariusz Szerszeniewski

36. Po co nam Unia Europejska?

Unia Europejska jest niezbędnym spoiwem. Z jednej strony wzmacnia w nas świadomość wspólnoty interesów w obliczu wyzwań, z którymi obecnie muszą się mierzyć europejskie państwa, z drugiej – dzięki wspólnemu wypracowywaniu rozwiązań – pozwala na większą efektywność i szybszy rozwój państw Wspólnoty. Dzięki międzynarodowym regulacjom Unia wzmacnia ogólnoeuropejski ład prawny. Promuje także wartości oparte na solidnych demokratycznych fundamentach: na wolności, równości, praworządności oraz poszanowaniu praw człowieka. Tak nakreślone przez UE ramy prowadzenia polityki zagranicznej czy polityki wewnętrznej całej Wspólnoty nie faworyzują ani nie wykluczają żadnego z państw.latego właśnie Unia jest niezbędna do dobrego funkcjonowania Starego Kontynentu. Bo niezbędny jest międzynarodowy dialog i wspólny kierunek spójnej wielopłaszczyznowej polityki europejskiej, który pozwala nam uwierzyć, że wszyscy możemy „grać do jednej bramki”.

Bartek Chlabicz

37. Gwarancja.

Unia Europejska to dla mnie gwarancja (choć, jak ostatnio widzę, niestety niewystarczająca) tego, że społeczność międzynarodowa dostrzeże łamanie praw człowieka w Polsce i nie pozostawi kobiet oraz mniejszości samym sobie. UE to nadzieja na to, że zapędy autorytarne niektórych polityków będę skutecznie ograniczane nawet w sytuacji, w której ograniczenia nałożone przez prawo państwowe nie są skuteczne. Czyli – jednym słowem – Unia Europejska to bezpieczeństwo.

Martyna Jałoszyńska

38. Unie Europejska – Wolność, Demokracja, Pokój, Praworządność, Jedność.

Unia Europejska jest dla mnie szczególnie ważna ponieważ gwarantuje rozwój Polski oraz powoduje, że mogę czuć się dumnym europejczykiem. Czuję, że dzięki Unii Europejskiej mogę mieć zagwarantowane takie kluczowe rzeczy w Polsce jak demokracja oraz praworządność. Dzięki temu, że Polska jest bezpieczna oraz jest członkiem UE moje szanse na rozwój za granicą są większe.

Mateusz Ptaszek

39. Jesteśmy razem już 17 lat, a wciąż się kłócimy.

Każdy ma swoje zdanie, więc jak mamy się dogadać, to zajmuje nam to wieki. A do tego dochodzi to jej zamiłowanie do biurokracji! Jak można być tak drobiazgowym! Czasem wydaje mi się, że ona mną manipuluje i zdarza się, że narzuca mi swoje zdanie… Jak jest taka zła, to na co mi ona? Jednak zawsze mnie wspiera, kiedy moja gospodarka ma kryzys. Wspiera mnie, gdy wschodni sąsiedzi walą w nocy w moje drzwi. A jak dba o naszych obywateli! Zawsze staje w ich obronie, argumentując, że to ich prawo albo że to ich wolność. Ona robi wszystko z myślą o nich. Nic tylko gada o tych ich prawach człowieka… Ja nie do końca to rozumiem, przecież nie znam się tak dobrze na demokracji jak ona… Ale jestem przekonany, że ona skoczyłaby za naszymi obywatelami w ogień. Tak bardzo jej zależy, żeby oni wychowywali się w państwie prawa i żeby nie doświadczyli żadnych wojen. Więc nie pytaj mnie, co widzę w niej. Po tylu latach razem stanowimy jedność. Unia Europejska to my i każdy z nas. Jesteśmy nierozłączalną jej częścią i decydujemy o niej jak każdy inny członek. Nie pytajmy więc czy Unia Europejska jest nam potrzebna, ale jakiej Unii chcemy.

Aleksandra Wierzbicka

40. UE jest dobra nie tylko dla mnie.

Mógłbym odpowiedzieć na to w samolubny sposób i porozmawiać o tym, jak mogę osobiście skorzystać z możliwości życia, pracy i przejścia na emeryturę w 27 różnych krajach. Ale UE jest dobra nie tylko dla mnie – w nowoczesnym, zglobalizowanym świecie taka międzynarodowa współpraca jest niezbędna dla nas wszystkich. Wojna, środowisko, a ostatnio COVID-19 pokazały nam, że nacjonalizm nie jest w stanie poradzić sobie z globalnymi problemami. Chociaż UE nie jest doskonała, jest najlepszym przykładem tego rodzaju wielostronnego podejścia, które jest niezbędne, aby ludzkość mogła sobie skutecznie zarządzać.

Richard Girling

Udostępnij