Uruchomienie procedury naruszenia unijnego prawa. Co to znaczy?

Komisja Europejska ogłosiła decyzję o uruchomieniu procedury przeciwko Polsce o naruszenie unijnego prawa. Co nas czeka?

  • Komisja wysyła „pismo administracyjne” z prośbą o wyjaśnienia do władz danego państwa.
  • Jeżeli pozostaje ono bez odpowiedzi po upływie terminu wyznaczonego przez Komisję, albo gdy wyjaśnienia są niesatysfakcjonujące, Komisja wysyła „wezwanie do usunięcia uchybień”.
  • Ponowny brak zadowalającej reakcji powoduje wysłanie przez Komisję „uzasadnionej opinii” nt. naruszenia prawa.
  • Jeżeli i to wezwanie nie przynosi oczekiwanego skutku – sprawa jest kierowana przez Komisję do Trybunału Sprawiedliwości Unii (ETS) wraz z sugestią kar finansowych na państwo członkowskie.
  • Trybunał może nałożyć karę jednorazową (4 miliony 245 tysięcy euro) lub karę dzienną (od tysiąca 732 euro do 34 tysięcy 638 euro za każdy dzień zwłoki w usunięciu uchybień licząc od pierwszego wyroku ETS).
  • Jeżeli i to nie wystarcza, ETS może wydać wyrok po raz drugi, zasądzając wyższe kary: od ponad 5 tysięcy do ponad 307 tysięcy euro za każdy dzień). Nałożenie kary jednorazowej nie wyklucza nakładania kar dziennych.

Komentarz:

  • zazwyczaj samo uruchomienie postępowania dyscyplinuje państwa członkowskie
  • procedura stosowana najczęściej w przypadku uchybień gospodarczych lub technicznych
  • w sprawach ustrojowych przyniosła skutki wobec Węgier, Bułgarii, Rumunii czy Francji